Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Cơ chế khoán sản phẩm

Ngày 9/9/2010 Trung tâm đã họp và ban hành quy chế khoán sản phẩm các dự án tư vấn. Ngày 9/11/2010 trung tâm đã hiệu chỉnh, sau đây là toàn bộ nội dung quyết định, xem ở đây.

Trần Thiết Hùng

0 nhận xét:

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !