1. Thông tin về sản lượng điện Nậm Đông 3:

 

2. Thông tin về tính toán phân phối dòng chảy Nậm Đông 2.

 

Mời các đồng chí xem và sử dụng thông tin theo chế độ lưu hành nội bộ!

Trần Thiết Hùng!

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !