Cài đặt Yahoo Mail trong Outlook 2007

  1. Nhấp Công cụ | Thiết lập tài khoản.
  2. Nhấp vào thẻ E-mail.
  3. Nhấp Mới. Mục này ngay bên dưới nhãn thẻ.
  4. Nhấp Microsoft Exchange, POP3, IMAP hoặc HTTP.
  5. Nhấp OK.
  6. Nhấp Cấu h́nh thủ công thiết lập máy chủ hoặc kiểu máy chủ bổ sung.
  7. Nhấp Tiếp.
  8. Nhấp Internet E-mail.
  9. Nhấp Tiếp.
  10. Điền các thông tin sau hoặc thực hiện thao tác:

Nhãn

Thông tin

hoặc thao tác

Tên của bạn Tên của bạn hoặc tên biệt danh
Địa chỉ E-mail Địa chỉ Yahoo! của bạn — ví dụ: jo.bloggs@yahoo.com
Máy chủ thư đến pop.mail.yahoo.com
Máy chủ thư đi (SMTP) smtp.mail.yahoo.com
Tên người dùng Phần đầu tiên của địa chỉ email, ví dụ: jo.bloggs@yahoo.com
Mật khẩu Mật khẩu tài khoản email.
Nhớ mật khẩu Chọn không bị yêu cầu mật khẩu.
Yêu cầu đăng nhập bằng Xác thực Mật khẩu Bảo mật(SPA) Đảm bảo thao tác này không có dấu kiểm.

11. Nhấp vào Thiết lập khác
12. Nhấp Máy chủ thư đi.
13. Nhấp Máy chủ thư đi của tôi yêu cầu Xác thực SMTP.
14. Nhấp Nâng cao.
15. Điền các thông tin sau hoặc thực hiện thao tác:

Nhãn

Thông tin

hoặc thao tác

Máy chủ thư đi (SMTP)

465*

 
Sử dụng kiểu kết nối mã hoá sau

SSL

 
Máy chủ Thư đến (POP3)

995

 
Máy chủ này yêu cầu một kết nối mă hóa (SSL)  

Chọn

Sao lưu tin nhắn trên máy chủ  

Chọn **

* Một thiết lập khác bật SSL/TLS và sử dụng 587 làm số cổng Thư đi (SMTP).
Trong cả 2 cách này, bạn phải bật chế độ SSL hoặc TLS cho máy chủ SMTP đi.
** Điều này giúp bạn có thể truy cập email trong Outlook và Yahoo Mail.

16. Nhấp OK.
17. Nhấp Tiếp.
18. Nhấp Hoàn tất.

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !