Theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo ban hành mục tiêu chất lượng năm 2012 như sau:

 

Căn cứ Mục tiêu chất lượng do Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Trung tâm QH và QLKTCT Thủy điện lập mục tiêu chất lượng và Kế hoạch chất lượng năm 2012 như sau:

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !