Theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo ban hành mục tiêu chất lượng năm 2012 như sau:

 

Căn cứ Mục tiêu chất lượng do Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Trung tâm QH và QLKTCT Thủy điện lập mục tiêu chất lượng và Kế hoạch chất lượng năm 2012 như sau:

Ngày 12/3/2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định Số: 484 /QĐ-BNN-VP Vv Ban hành Quy chế công vụ. Nội dung quyết định như sau:

Toàn bộ nội dung có thể được tải về ở đây

Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo mới dự thảo một số quy chế hoạt động, mọi người xem và góp ý. Các file quy chế xem tại:

\\hungamd\Documents\Cong van - thu tuc\Vien Thuy dien\Cac quy che 2012

hoặc

\\hung\My Documents\CongVan-Van ban\Cac quy che 2012

hoặc download tại:

http://www.box.com/s/dbfe25f0225d3963fbe6

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !