Viện thủy điện và năng lượng tái tạo đã thông báo lịch đanh giá cấp chứng nhập ISO 9001:2008 như sau:

Thời gian: Ngày 05 và 06 tháng 12 năm 2011.

Nội dung: Toàn bộ các nội dung như các lần kiểm tra, đánh giá trước đây, trú trong 25 nội dung kèm theo thông báo của Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo đã gửi; ngoài ra còn 7 quy định quản lý chúng từ QĐ 730-1/KHTL đến QĐ730-07/KHTL chưa được liệt kê trong báo thông báo. Đề nghị các đ/c nắm để kết quả kiểm tra được tốt.

Đây là nội dung đánh giá:

 

Sau đây là kế hoạch kiểm tra đợt 1 mà đoàn đánh giá đã làm hôm 30/11/2011:

Sau đây là mục tiêu chất lượng và kế hoạch chất lượng Viện thủy điện và năng lượng tái tạo đã chỉnh sửa. Đề nghị toàn thể các đồng chí xem.

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !