Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo mới dự thảo một số quy chế hoạt động, mọi người xem và góp ý. Các file quy chế xem tại:

\\hungamd\Documents\Cong van - thu tuc\Vien Thuy dien\Cac quy che 2012

hoặc

\\hung\My Documents\CongVan-Van ban\Cac quy che 2012

hoặc download tại:

http://www.box.com/s/dbfe25f0225d3963fbe6

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !