Đây là dự thảo Quy định sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ Trung tâm Quy hoạch trong ISO 9001:2008.

Quy định số 551-07/VTĐ:

Link tải file PDF.

Nội dung:

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !