Sau đây là Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Quy chế được ban hành theo Quyết định Số 1244/QĐ-VKHTLVN ngày 30/10/2013 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

0 nhận xét:

Hướng dẫn đăng bài

Để gửi bài vào đây mời bạn soạn 1 email và gửi vào địa chỉ:ttquyhoach.vietbai@blogger.com
Tiều đề/nội dung email sẽ là tiêu đề/nội dung bài viết !